Pravidla

1/ Organizátor

BPA sport marketing a.s., se sídlem HARFA OFFICE PARK, 7. patro, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9, IČ: 04597605, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 21139 (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž o nejlepší video pro hokejové kluby sídlící v České Republice s názvem „Ledová klapka “ (dále jen „soutěž“).

2/ Doba a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky.

Časový harmonogram soutěže:

 • Přijímání přihlášek: od vyhlášení do 17. 5. 2023
 • Zveřejnění TOP 5 a hlasování fanoušků: 31. 5. – 4. 6.2023
 • Vyhlášení vítězů: 6. 6. 2023 na webu Ledové klapky
 • Předání cen vítězům proběhne 29. 6. 2023 během galavečeru Zlaté hokejky

3/ Obecné podmínky účasti

Účastníkem Soutěže může být prostřednictvím svého zástupce jakýkoli hokejový klub či organizovaný tým v ČR (obchodní společnost, spolek). Není nutné, aby byl členem ČSLH nebo hrál soutěže řízené ČSLH. Účastnit se tak mohou například i univerzitní týmy, týmy hrající odborářské ligy apod. (dále jen „Účastník“).

Účastníci se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí Organizátor. Nejsou ani oprávněni požadovat na místo nepeněžních výher peněžité plnění. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

4/ Vstup do Soutěže a její pravidla

Účastník se zapojí do Soutěže odesláním vyplněného ONLINE registračního formuláře ke každému soutěžnímu videu společně s odkazem k přehrání nebo stažení videa (např. prostřednictvím FTP, či serverů pro zasílání elektronických zásilek a sdílení datových souborů, např. uschovna.cz, wetransfer.com, Google disk apod.). V průběhu soutěže bude moci každý soutěžící klub/tým přihlásit maximálně 3 videa. Maximální stopáž jednoho videa je 8 minut. Po kontrole videa a údajů na formuláři bude Účastník vyrozuměn o splnění podmínek pro zařazení videa do soutěže. Odesláním videa a formuláře Účastník vyjadřuje souhlas se svou účastí a s pravidly Soutěže. 

Podmínkou účasti je zaslání alespoň jednoho soutěžního videa, které svým pojetím, či ztvárněním spadá do kategorie hokejového videa. Tím se rozumí zejména videa, kterým klub prezentuje svoji sportovní či marketingovou činnost, historii či výsledky v ledním hokeji. Do soutěže budou zařazena videa publikovaná po ukončení ročníku Ledové klapky 2022 a následně v rámci sezóny 2022/2023 (tj. publikovaná od 1. června 2022 do 17. května 2023).

Každý Účastník má právo zaslat do Soutěže maximálně 3 soutěžní videa a přiřadit je do jedné z kategorií níže:

 1. kategorie – REPORTÁŽNÍ VIDEO

Zachycení, sestřih proběhlé události, klubové akce, či utkání, důraz na střih a profesní ztvárnění reportáže.

 1. kategorie – PROPAGAČNÍ VIDEO

Prezentace klubu a jeho aktivit, zpravidla v obecné rovině vytvořené před akcí, či událostí formou upoutávky s důrazem na samotnou přípravu a scénář.

 1. kategorie – VERTIKÁLNÍ VIDEO

Videa ve formátu 9:16 vytvořená primárně pro platformy Instagram/Facebook Reels nebo TikTok. Hodnotit se bude kreativní ztvárnění ve formě atraktivních záběrů v kombinaci s hudbou, dynamického střihu a dalších doplňků. Do této kategorie lze přihlásit také zábavná a humorně pojatá videa ve formátu 9:16.

Účastník prohlašuje, že:

 1. a) je klub autorem zaslaného videa nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv k videu;
 2. b) u soutěžních videí, která byla pořízena na stadionech při soutěžních utkáních lze mít s ohledem na ustanovení návštěvních řádů těchto stadionů za to, že osoby, které jsou případně na těchto soutěžních videích zachyceny, udělily svůj souhlas s užitím podobizny pořízených na stadionu;
 3. c) u videí, které byly pořízeny mimo soutěžní utkání, či mimo stadion klubu, a zachycují jiné osoby, má účastník souhlas od těchto osob s užitím podobizny pro marketingové účely klubu.

Zasláním videa do soutěže poskytuje Účastník organizátorovi souhlas bezplatně užívat, volně šířit či spojovat soutěžní video nebo kterékoli jeho části samostatně do souborných děl všemi zákonem dovolenými způsoby pro marketingové a propagační účely Organizátora Soutěže na dobu neurčitou od uzávěrky soutěže.

Všechna videa zaslaná do Soutěže podléhají schválení Organizátora, který Účastníkovi zašle potvrzující emailovou zprávu o zařazení videa do Soutěže. Videa, která nebudou schválena, nebudou do Soutěže zařazena. Organizátor nemá povinnost o této skutečnosti Účastníka vyrozumět.

Do Soutěže nebudou zařazena zejména videa, která:

 1. a) žádným způsobem nesouvisí s tématem Soutěže či danou kategorií,
 2. b) reklamní videa partnera klubu, tzn., že zařazena mohou být pouze videa, jež jsou nezpochybnitelně autorským dílem klubu, nikoli jeho partnera, dále že primárně je propagován hokejový klub, nikoli partner či jeho produkt;
 3. c) mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.) či neodpovídají zákonům ČR, 
 4. d) jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím názvem či popiskem,
 5. e) mají politický obsah (tzn. agitující za politickou stranu, či politika),
 6. f) nevyhovují kvalitou nebo rozlišením. 

5/ Výhra a podmínky získání výhry

Organizátorem sestavená odborná porota zvolí v prvním kole hlasování nejlepších 5 videí do TOP5 v každé kategorii. Nejlepších 5 videí bude zveřejněno na webových stránkách www.ledovaklapka.cz a bude probíhat ilustrativní hlasování fanoušků, jež nijak neovlivní hlasování odborné poroty Nejlepší video z pohledu fanoušků pak bude zveřejněno spolu s nejlepšími třemi v kategorii Reportážní a kategorii Propagační video a s nejlepším videem v kategorii Vertikální video.

V druhém kole hlasování z těchto 5 videí porota zvolí 3 nejlepší videa v soutěžní kategorii Reportážní, Propagační a Vertikální video. Účastníci, jejichž videa budou vybrána, obdrží následující ceny dle umístění:

Kategorie: Reportážní, Propagační a Vertikální video

 1. místo v kategorii– trofej Ledová klapka a voucher na nákup audio/video zařízení či příslušenství v hodnotě 15 tisíc Kč + 2 VIP vstupenky na společenskou akci Zlatá Hokejka pro autory videa.
 2. místov kategorii – voucher na nákup audio/video zařízení či příslušenství v hodnotě 10 tisíc Kč.
 3. místo v kategorii– voucher na nákup audio/video zařízení či příslušenství v hodnotě 5 tisíc Kč.

6/ Způsob určení výherce a předání výher

Výběr pěti nejlepších videí provede po uzávěrce Soutěže odborná porota složená ze zástupců Organizátora a oslovených odborníků, a to ze všech zaslaných videí, které splnily soutěžní podmínky, poté z pěti nejlepších vybere výherní. Soutěžní videa, TOP5, budou ke zhlédnutí na www.ledovaklapka.cz.

Vyhlášení vítězných videí bude oznámeno dne 6. června 2023 na webu Ledové klapky. V případě většího množství soutěžních videí si Organizátor vyhrazuje právo termín vyhlášení adekvátně posunout s tím, že nový termín bude zveřejněn na webu Ledové klapky.

Výherci budou o výhře a způsobu jejího předání informováni e-mailem a telefonicky (a to na e-mailovou adresu, resp. telefonní číslo uvedené v registračním formuláři). V případě, že si výherce po obdržení pokynů od Organizátora výhru ve stanovené době nevyzvedne, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne, aniž by původnímu výherci vznikal nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Organizátora. Účastník rovněž ztrácí nárok na výhru v případě, že jakkoliv poruší pravidla Soutěže, zejména neuvede-li v registračním formuláři údaje odpovídající skutečnosti (v případě výhry Účastníka je Organizátor oprávněn si tyto skutečnosti ověřit).

7/ Souhlas se zpracováním osobních údajů Účastníků Soutěže

Správcem osobních údajů Účastníků je Organizátor, tj. BPA sport marketing a.s., se sídlem Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 21139, IČO: 045 97 605.

Odesláním vyplněného registračního formuláře dle bodu 4/ těchto pravidel Účastník poskytuje Organizátorovi svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v tomto registračním formuláři. Účastník prohlašuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany jeho osobních údajů vyplývajících ze Zákona. Účastník je srozuměn s tím, že Organizátor bude zpracovávat jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s účastí v Soutěži pro účely organizace Soutěže, a to po dobu trvání Soutěže.

Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a pokud Klub nezašle náhradního zástupce má za následek ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.

8/ Všeobecné podmínky

Odesláním vyplněného registračního formuláře dle bodu 4/ těchto pravidel Účastník vyjadřuje svůj souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně Soutěž zastavit, přerušit či odložit.

9/ Pravidla Soutěže k dispozici

Pravidla Soutěže jsou k dispozici v sídle Organizátora a rovněž jsou po celou dobu jejich platnosti na www.ledovaklapka.cz

V Praze dne 13. dubna 2023

Jana Obermajerová
předsedkyně představenstva
BPA sport marketing a.s.