Pravidla hry

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA HOKEJKY

(dále jen „VOP“)

Znění účinné k 1. 10. 2017.

I.
Obecná ustanovení

Projekt HOKEJKA (dále jen jako "Projekt" nebo jako "HOKEJKA") je provozován společností BPA sport marketing a.s., se sídlem Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93  Praha 9, IČO: 04597605 (dále jen jako "Společnost" nebo jako „BPA“), která je vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.hokejka.cz (sekce www.hokej.cz), www.hokejkashop.cz a Facebookového profilu „Hokejka“, dále výhradním marketingovým partnerem českého hokeje (extraligy ledního hokeje, národního týmu, v rámci daných projektů také v oblasti mládežnického hokeje na základě spolupráce s ČSLH). HOKEJKA je komunitní projekt, který si klade za cíl informovat a podporovat komunitu českého hokeje.

II.
Účast v Projektu

1.) Účast v projektu je určena fyzickým osobám, ta se stane členem platnou registrací a řádně vyplněným formulářem v souladu s těmito VOP. Po platném zaregistrování je členovi Projektu přiděleno unikátní identifikační číslo (ID), jež slouží pro čerpání výhod a akcí v Projektu HOKEJKA. Přidělené ID nelze v rámci uživatelského účtu měnit. Seznam partnerů HOKEJKY (dále jednotlivě jako "Partner" nebo společně jako "Partneři") je dostupný v rámci informačních kanálů HOKEJKY, především pak prostřednictvím internetové stránky www.hokejka.cz, www.hokejkashop.cz

2.) ID je nepřenosné a výhody držitele mohou být uplatněny pouze při jejím předložení, případně dle podmínek dané akce.

3.) Držitelem uživatelského účtu s přiděleným ID se může stát každý, který splňuje tyto podmínky:

      -    je fyzickou osobou,

      -    řádně a pravdivě vyplní registrační formulář,

-          požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v případě, že je mladší 16 let.

(dále jen „účastník“, „uživatel“, nebo „držitel ID“).

4.) Registrační formuláře se zjevně nesprávnými nebo nekompletními údaji, které neodpovídají údajům na osobních dokladech, nebudou akceptovány. BPA si vyhrazuje právo v případě potřeby účastníky v Projektu kontaktovat za účelem potvrzení správnosti údajů. Pokud se společnosti BPA nepodaří ani po tomto kontaktování ověřit uvedené údaje, vyhrazuje si právo účastníka z Projektu vyloučit. 

5.) Účastník přihlášením prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním těchto VOP, a zavazuje se jimi řídit.

6.) Zaměstnanci BPA či Partneři Projektu HOKEJKA pro poskytnutí sjednaných výhod, jsou oprávnění po držiteli ID požadovat prokázání totožnosti osoby (např. občanským průkazem či jiným průkazem s fotografií uživatele), a to zejména za účelem ověření totožnosti a věku držitele ID, uplatňuje-li držitel ID u Společnosti nebo Partnerů nárok na poskytnutí výhod, jejichž poskytnutí je právními předpisy podmíněno dosažením určité minimální věkové hranice. V případě nesplnění podmínky dle věty předchozí Společnost i Partner poskytnutí výhody odmítne. Hodnověrným dokladem totožnosti se rozumí zejména občanský průkaz, pas, řidičský průkaz.

7.) Zaměstnanci BPA či Partnerů nejsou oprávněni údaje z dokladu totožnosti nijak evidovat, zaznamenávat ani kopírovat. Každá fyzická osoba, která splňuje podmínky pro vydání ID, je oprávněna být držitelem pouze jednoho ID.

8.) Pokud osoba, která ID předložila, odmítne prokázat svoji totožnost, zaměstnanci BPA či Partnerů jsou oprávněni odmítnout vydání či použití takového ID.

9.) BPA si v případě důvodného podezření, že došlo k porušení všeobecných obchodních podmínek, vyhrazuje právo ID zablokovat nebo zrušit.

10.) BPA si vyhrazuje právo uživatelský účet s přiděleným ID zrušit, pokud nebylo ID použito v rámci systému déle než 12 měsíců. Použitím se rozumí zejména využití výhody u Partnera HOKEJKY prostřednictvím webových stránek www.hokejkashop.cz anebo zobrazení účtu Účastníka v systému nebo novinek zaslaných Účastníkovi prostřednictvím e-mailové zprávy.

11.) Držitel uživatelského účtu s přiděleným ID může svou účast v Projektu kdykoliv ukončit, a to na základě písemného oznámení zaslaného v souladu s článkem IV. odst. 4 těchto VOP. Účast v Programu zaniká uplynutím 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení společnosti BPA.

III.
Podmínky využívání výhod, portál www.hokejkashop.cz

1.) www.hokejkashop.cz je webový portál, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé objednávat nabízené produkty a služby Partnerů HOKEJKY. Vlastníkem a provozovatelem www.hokejkashop.cz je společnost BPA. www.hokejkashop.cz je spravován společností DEEP VISION s.r.o., se sídlem Pardubice IV., Bokova 110, Pardubičky, PSČ 530 03, IČO: 275 40 065. Po objednání a zaplacení produktu či služby přes platební bránu www.hokejkashop.cz je systémem vygenerován unikátní kód objednávky, který je zanesen do certifikátu, voucheru v podobě PDF, který Účastník Projektu obdrží emailem. Tento certifikát, voucher pak Účastník Projektu uplatní u daného Partnera HOKEJKY dle uvedeného detailu jednotlivých výhod. Certifikát, voucher je jednorázový a po využití se stává neplatným.

2.) Výhoda spočívá v poskytnutí benefitu pro Účastníky Projektu (tj. pro uživatele ID). Pro uplatnění nároku na výhodu je Účastník povinen prokázat členství v Projektu a dále splnit podmínky čerpání výhody. Podmínky čerpání výhody nad rámec těchto všeobecných obchodních podmínek jsou uvedeny v detailu jednotlivých výhod uveřejňovaných především na www.hokejkashop.cz nebo na www.hokejka.cz. Zároveň musí držitel ID splňovat zákonné podmínky pro čerpání výhody (např. dosažení 18 let věku v případě výhody na alkoholický nápoj).

3.) Výhody včetně podrobných podmínek pro jejich poskytování bude BPA zveřejňovat na webových stránkách www.hokejkashop.cz nebo na www.hokejka.cz nebo zasláním oznámení Účastníkům Projektu prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy na jím uvedenou adresu nebo tel. číslo. Každá výhoda má omezenou platnost, přičemž tato platnost je uvedena v podmínkách výhody na www.hokejkashop.cz nebo na www.hokejka.cz . Podmínky jednotlivých výhod stanovuje výlučně BPA, přičemž výhody mohou být různým způsobem omezeny, např. maximálním možným počtem čerpání, maximálním počtem čerpání na jednoho Účastníka apod. BPA si zároveň vyhrazuje právo podmínky výhod jednostranně měnit nebo vyhlášenou výhodu bez dalšího upozornění zrušit, přičemž Účastníci berou na vědomí, že v takovém případě jim nevzniká na poskytnutí výhody po jejím zrušení právní nárok.

4.) BPA neodpovídá za škody vzniklé Účastníkovi Projektu neohlášenými změnami nabídky ze strany Partnerů, které mají za následek nemožnost využít výhodu. BPA neodpovídá za případné škody vzniklé účastníkovi na zdraví a majetku v souvislosti s uplatněním výhod u Partnerů.

5.) BPA ani Partner BPA neodpovídají za využití výhody Účastníka neoprávněnou osobou.

6.) Na výhody vyplývající z ID není právní nárok. V případě neuplatnění výhody ve stanovené lhůtě nárok na její poskytnutí bez dalšího zaniká.

7.) BPA neodpovídá za kvalitu, úplnost nebo rychlost dodání objednaného produktu či služby ze strany Partnerů.

8.) BPA nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Partnery Hokejky na portálu hokejkashop.cz. BPA neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na portálu hokejkashop.cz ani za případné nekalosoutěžní jednání Partnera Hokejky prostřednictvím portálu hokejkashop.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na portálu hokejkashop.cz jsou ceny za nákup certifikátu, voucheru. BPA neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na portálu hokejkashop.cz. BPA nezaručuje nepřerušený přístup na portál hokejkashop.cz, ani nezávadnost a bezpečnost portálu hokejkashop.cz. BPA neodpovídá za škodu způsobenou Účastníkovi při realizaci přístupu a užívání portálu hokejkashop.cz včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných n portálu hokejkashop.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou portálu hokejkashop.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Účastníka.

9.) Kliknutím na některé odkazy na portálu hokejkashop.cz může dojít k opuštění portálu hokejkashop.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10.) V případě čerpání jiné formy výhody (např. sleva, prioritní nákup, VIP servis apod.) je vždy způsob čerpání výhody definován v detailu výhody na www.hokejkashop.cz nebo na www.hokejka.cz

11.) BPA si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do portálu www.hokejkashop.cz, změny a úpravy, případně úplné zrušení služby, bez nutnosti předchozího oznámení Účastníkům.

IV.
Ochrana osobních údajů

1.) Správcem informačního systému, ve kterém jsou zpracovány osobní údaje účastníků HOKEJKY a správcem osobních údajů účastníků je společnost BPA sport marketing a.s. Vyplněním registračního formuláře, či přihlášením se prostřednictvím sítě Facebook, dává Účastník souhlas podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákon") se zpracováváním svých osobních údajů uvedených v této registraci (dále jen "souhlas"). Souhlas se uděluje za účelem evidování aktivit v rámci držitele ID, zasílání informací o nabídce zboží a služeb a o aktuálních akcích na zboží BPA nebo Partnerů nebo eventech, které mohou být pořádány jak BPA, tak Partnery, a to poštou, elektronicky, či formou SMS či MMS zpráv.

2.) Pro účely těchto Podmínek se údaji rozumí osobní a identifikační údaje účastníků, a oprávněných zástupců účastníků. Osobními a identifikačními údaji subjektů Údajů se rozumí zejména jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace vztažené k hokeji (zdali je člen registrovaným členem ČSLH, včetně čísla registrace a jména klubu), zdali je fanouškem, zdali je rodičem hokejisty mladšího 15 let, včetně informací o mladém hokejistovi (jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, zdali je hokejista registrovaným členem ČSLH, včetně čísla registrace a jména klubu), oblíbený hokejový klub v České republice, oblíbený hokejový klub v NHL, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu uživatele na síti Facebook a zájmy uživatele na síti Facebook (dále jen "Údaje"). Údaje zahrnují i osobní údaje získané od účastníků marketingovými průzkumy. Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby provozování programu, především pak ID a informace o transakcích a aktivitách účastníka. Účastník souhlasí s tím, že je BPA oprávněno zpracovávat Údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení obchodu, služeb nebo produktů a služeb jiných subjektů, pro služby s přidanou hodnotou, pro marketingové a obchodní účely BPA a jiných subjektů, telemarketing, průzkum trhu a pro účely sjednané se subjektem Údajů, a to v rozsahu, v jakém byly Údaje poskytnuty subjektem Údajů, nebo vyplývajícím z charakteru poskytovaných služeb nebo ve kterém BPA získal při poskytování služeb či služeb s nimi souvisejících. Osobní údaje bude BPA zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. rovněž pomocí zpracovatelů pověřených BPA na základě smluv uzavřených v souladu s § 6 zákona.

3.) Účastník souhlasí s tím, aby BPA za účelem uvedeným v předchozím odstavci pověřila zpracováním Údajů další zpracovatele. Těmito zpracovateli mohou být společnosti eSports.cz, s.r.o., se sídlem Plzeň, Jeřabinová 836/30, okres Plzeň-město, PSČ 326 00, IČO: 263 40 933, ACOMWARE s.r.o., se sídlem Praha 4, Budějovická 778/3, PSČ 140 00, IČ: 25047965 a DEEP VISION s.r.o., se sídlem Pardubice IV., Bokova 110, Pardubičky, PSČ 530 03, IČO: 275 40 065. Dále v rámci zimních stadionů klubů ČSLH a propagačních akcí Hokejky. V případě jakýchkoli změn týkajících se uvedených zpracovatelů Údajů, popř. bude-li do zpracování údajů zapojen další zpracovatel, budou tyto změny zveřejněny na internetových stránkách www.hokejka.cz nebo na www.hokejkashop.cz, kde budou dostupné všem účastníkům.  Účastník má právo na informace o zpracování Údajů v souladu s § 12 zákona.

4.) Souhlas je udělován dobrovolně a platí na dobu členství v programu HOKEJKA. Souhlas může držitel ID kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu BPA (BPA sport marketing, a.s., HARFA OFFICE PARK, 7. patro, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9), nebo způsobem uvedeným v článku II. odst. 10 těchto VOP. V tomto případě je jeho účast ve věrnostním Programu ukončena dnem doručení odvolání souhlasu jeho ID bude zablokováno a Údaje budou zlikvidovány. Údaje mohou být poskytnuty, resp. zpřístupněny osobám či společnostem, se kterými správce spolupracuje nebo bude spolupracovat při realizaci věrnostního programu. Údaje mohou být předány do zemí Evropské unie.

5.) Účastník, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

     a)     požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

   b)    požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Účastníka údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. 

V.
Závěrečná ustanovení

Společnost je oprávněna kdykoli jednostranně měnit ustanovení těchto VOP, přičemž oznámení o změně bude zveřejněno na webové stránce www.hokejka.cz nebo na www.hokejkashop.cz. Změny všeobecných obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na příslušné webové stránce. V případě nesouhlasu se změnou VOP může Účastník svou účast v Programu ukončit způsobem uvedeným v článku II. odst. 10 těchto VOP.

Provozovatel je oprávněn kdykoli ukončit program HOKEJKA, bez jakýchkoli právních nároků držitele ID na jakékoliv peněžní nebo nepeněžní náhrady nebo plnění.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2017.

RSS | Kontakt | Podmínky užití | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz